please wait, site is loading

DETAY

FKE

Kitap Yayin Tarihi :2013
FKE

FKE

Kitap Hakkinda:

Henüz on altý yaþýnda bir çocuk. Gözleri deniz mavisi, saçlarý zifiri siyah ve ay gibi parlak bir sima. Önünde duran beyaz ve lüks otomobili fark edince durdu ve karþýya geçmek için biraz bekledi. Arabanýn önden geçmesi için ona yol vermeliydi. Karanlýk bastýrýyordu. Sokak sessiz ve alabildiðine uzun yolda kimsecikler yoktu. Servis aracýný kaçýrmýþ ve ilk defa evine yürüyerek gidiyordu. Onun servis aracýný kaçýrmýþ olmasý bütün planlarý alt üst etmiþti. Alt üst olmuþ planýn vermiþ olduðu tedirginlikle lüks araçtan inen genç adam, sinsice tasarladýðý planýn masumane görünmesi için hafif bir tebessümle genç kýza baktý. Ne olduðuna anlam veremeyen genç kýz birden bire kendini aracýn arka koltuðunda eli kolu baðlý bir þekilde buldu. Zifiri siyah saçlarý daðýlmýþ ve deniz mavisi gözleri kan çanaðýna dönmüþtü. Korku ve gizem etrafýndaki tüm eþyalara sinmiþti, her taraf kan kokuyordu. 

/body>