please wait, site is loading

DETAY

AVCI

Kitap Yayin Tarihi :10/10/2012
AVCI

AVCI

Kitap Hakkinda:

Hafýza ve kavrama gücüyle doðaya hükmeden zekasý, kullanmaktan aciz olduðu bedeni ve sosyal yaþama uyum saðlama süreciyle bocalamaya yaþayan idealist bir AVCI...

Korkunun kýrýntýlarýný yüreðinden söküp atan, tüm olup bitenlere raðmen haksýzlýða boyun eðmeyen, asi bir genç kýz...

Kendini milletinin geleceðine adamýþ heybetli bir General'in suikast planlarý yapan gözü dönmüþ casuslarla verdiði amansýz savaþý...

Allah'ýn kendisine bahþettiði baþ döndürücü gözlem gücüyle kendisini sayýlarýn cehenneminde bulan AVCI, bir gölge gibi onu takip eden düþmanlarýndan ve akýl almaz oyunlarýndan kurtulabilecek midir? Mükemmel bir zekaya sahip olmak bir ödül mü yoksa ceza mý? Dahilik ile delilik arasýndaki ince çizgiyi aþmaya ramak kala, aþkýn kutsallýðý ve milletinin geleceði arasýnda sýkýþýp kalan AVCI'nýn kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Bir seçim yapmak zorundadýr. 

/body>