please wait, site is loading

DETAY

CELLAT

Kitap Yayin Tarihi :2013
CELLAT

CELLAT

Kitap Hakkinda:

\\\Bir insaný öldürmek nasýl bir duygudur? Onu vahþice öldürmenin dýþýnda düþünülmesi gereken þey ölümden sonraki konulardýr. Birini ortadan kaldýrdýðýnýzda onunla birlikte tüm hayallerini ve ideallerini de öldürmüþ olursunuz. Ondan geriye kalanlarý gördükçe içinizde bir ürperti kýzgýn bir rüzgâr gibi eser. Tüm bunlar bir yana iþlediðiniz cinayetin hayatýnýza mal olmasý söz konusu olabilir. Tabi eðer profesyonel bir seri katil deðilseniz. Çok zeki olan seri katiller bile bazen vicdanlarýna yenik düþerek beyinlerinde oluþan tahribatý engelleyemediðinden hastalýða kapýlabiliyor. Çok zeki olduklarý halde hata yapýp yakalanabiliyorlar. Ve netice de adalet yerini buluyor, ya idam ediliyorsunuz ya da ömür boyu özgürlüðünüz kýsýtlanýyor. Birini öldürmenin ve sonrasýnda özgürlüðü kaybetmeden yaþayabilmenin baþka bir yolu daha var. Cellât olmak. Öldürmenin nasýl bir þey olduðunu merak ettiði için bu düþünceler kýlcal damarlarýnda geziniyor, kalbin pompaladýðý atar damarda vücut buluyor ve beyin sinyallerini tetikleyip diline kadar geliyordu. Biran durup düþündü. Kendi kendine konuþtuðunun farkýnda deðildi. Tatlý bir gülümseme çizdi o korkunç suratýnda. Dev gibi bir adamdý. Onun sadece aðzýndan dýþarýya fýrlayan tek bir diþi bir baþkasýnýn kulaðý kadar olabilirdi. Öldürmek istediði kiþinin boðazýný sadece tutmasý dahi yetecekti, hatta tutmasýna bile gerek kalmadan bunu ona hissettirmesi korkudan ölmesine sebep olabilirdi.

/body>